Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

NickBlom.com is een onderdeel van LiveChat Service B.V. – Delftsestraat 11-15 – 3013AB Rotterdam

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andersluidende voorwaarden van toepassing tussen LiveChat Service BV ingeschreven bij de KvK te Rotterdam onder nummer 60948086  en een opdrachtgever.
2. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden – waaronder mede inkoopvoorwaarden wordt verstaan – van de opdrachtgever maken geen deel uit van overeenkomst  en binden derhalve LiveChat Service B.V. niet, tenzij Live Chat Service B.V. de voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.
3. Bij tegenstrijdigheid van deze voorwaarden met die van LiveChat Service B.V. prevaleren deze voorwaarden, tenzij LiveChat Service B.V. schriftelijk heeft bevestigd dat de voorwaarden van de opdrachtgever prevaleren.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod van LiveChat Service B.V. en aanvaarding daarvan door de opdrachtgever. Een overeenkomst komt schriftelijk tot stand wanneer opdrachtgever LiveChat Service B.V. verstrekt met een akkoord op de overeenkomst via e-mail en/of een getekende overeenkomst of opdrachtbevestiging retourneert.

Artikel 3 Offertes en Prijzen

1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van LiveChat Service B.V. zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van modelwijzigingen.
2. LiveChat Service B.V. behoudt zich het recht voor haar prijzen periodiek te wijzigen. Elke nieuwe prijsnotering stelt de voorafgaande buiten werking.
3. De op de order gebaseerde koopovereenkomst komt tot stand, door hetzij schriftelijke orderbevestiging, hetzij door verzending door LiveChat Service B.V. van de op een order betrekking hebbende factuur.
4. De in een prijsopgave vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
5. Een offerte uitgebracht door LiveChat Service B.V. heeft een geldigheidsduur van 14 dagen netto geteld vanaf de offertedatum. Na de 14 dagen vervalt de offerte tenzij tussen LiveChat Service B.V. en opdrachtgever anders is overeengekomen.

Artikel 4 Wijzigen in de te leveren zaken

LiveChat Service B.V. is bevoegd zaken af te leveren die op de volgende punten afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken: programmeertaal, handleidingen, vorm, kleur; alles onder voorbehoud dat afwijkingen niet leiden tot vermindering van de gebruiks- aanschaf- of waarde en een verbetering inhouden.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van LiveChat Service B.V. De verkregen chatgesprekken ongeacht via welke module deze in de LiveChat Service B.V. omgeving komt blijft gedurende de gehele licentieperiode eigendom van de opdrachtgever. Na afloop van de licentieperiode worden alle gegevens en data verwijderd uit de database van LiveChat Service B.V..

Artikel 6 Vertrouwelijke informatie

Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

Artikel 7 Intellectuele eigendom

1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten intellectuele of industriële eigendom op alle webapplicatie, apparatuur of andere materialen (zoals: analyse, ontwerpen, documentatie, rapportage, offertes) alsmede (ander) voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij LiveChat Service B.V.. Opdrachtgever verkrijgt daarvan slechts de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, één en ander tenzij in een door LiveChat Service B.V. en opdrachtgever schriftelijk stuk anders is overeengekomen.
2. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de webapplicatie, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de webapplicatie.
3. Het is opdrachtgever toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de webapplicatie. Indien LiveChat Service B.V. door middel van technische maatregelen de webapplicatie heeft beveiligd, is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat de opdrachtgever niet in staat is een reservekopie van de webapplicatie te maken, zal LiveChat Service B.V. op verzoek van de opdrachtgever een reservekopie van de webapplicatie aan de opdrachtgever ter beschikking stellen.
4. LiveChat Service B.V. zal de opdrachtgever vrijwaarden tegen elke actie welke gebaseerd is op de bewering dat de door LiveChat Service B.V. zelf ontwikkelde webapplicatie inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht. Deze vrijwaring is niet van toepassing indien opdrachtgever wijzigingen aanbrengt of door derden laat aanbrengen.

Artikel 8 Gebruiksrecht

1. Met het gebruiksrecht verkrijgt de opdrachtgever de bevoegdheid de webapplicatie per gekochte eenheid te gebruiken op één domein website tegelijk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.
2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan:
a. De webapplicatie geheel of gedeeltelijk te kopiëren, op welke wijze dan ook, ongeacht vorm of medium form-control.
b. Kentekenen zoals handelsnamen, beeldmerken en productnamen, auteursrechtnotities te verwijderen of te doen wijzigen.
c. De webapplicatie geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen, te converteren na te bootsen, of anderszins te bewerken, reverse engineering toe te passen of één en ander door derden te laten verrichten.
d. De webapplicatie geheel of gedeeltelijk te verhuren, te vervreemden, in zekerheid over te dragen, of, onder welke titel dan ook, ter beschikking te stellen aan derden, ter inzage te geven of toegankelijk te maken, waaronder mede wordt begrepen het administreren van gegeven van andere personen dan opdrachtgever.
e. De webapplicatie geheel of gedeeltelijk langs elektronische weg of met behulp van middelen van telecommunicatie naar een andere website over te brengen.
3. De opdrachtgever zal alle maatregelen nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de webapplicatie geheel of gedeeltelijk in handen van derden komt.

Artikel 9 Licentie & Onderhoudsovereenkomst

1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek verstrekken van nieuwe updates voor de webapplicatie, wordt de overeenkomst aangegaan voor een periode van één maand, tenzij een andere periode uitdrukkelijk is overeen gekomen.
2. De licentieperiode gaat in op het moment dat LiveChat Service B.V. de benodigde scripts oplevert die voor opdrachtgever nodig zijn om de software in gebruik te nemen. Indien opdrachtgever na oplevering van de scripts intern tegen vertraging oploopt, dan heeft dat geen gevolgen voor de duur van de licentie.
2. De duur wordt in overleg voor de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij opdrachtgever of LiveChat Service B.V. de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor het einde van de desbetreffende periode.
3. LiveChat Service B.V. zal het updaten met zorg verrichten overeenkomstig de met de opdrachtgever schriftelijk vastgestelde afspraken.
4. LiveChat Service B.V. kan wijzigingen aanbrengen in de omvang of inhoud van de webapplicatie. Deze wijzigen kunnen gevolgen hebben voor de noodzakelijke specificaties van de gebruikte apparatuur en/of website. De kosten hiervan komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 10 Medewerking door opdrachtgever

1. Vanwege de noodzaak dat opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uivoeren van de overeenkomst, zal opdrachtgever LiveChat Service B.V. steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijk gegevens of inlichtingen verschaffen.
2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van de webapplicatie en van de door LiveChat Service B.V. te verlenen diensten.
3. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van LiveChat Service B.V. staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft LiveChat Service B.V. het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft LiveChat Service B.V. het recht om extra kosten volgende de gebruikelijke tarieven van LiveChat Service B.V. in rekening te brengen.

Artikel 11 Beëindiging van een overeenkomst

1. De vorderingen van LiveChat Service B.V. op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
– indien na het sluiten van de overeenkomst LiveChat Service B.V. omstandigheden ter kennis komen die LiveChat Service B.V. goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
– indien LiveChat Service B.V. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd  heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In de genoemde gevallen is LiveChat Service B.V. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van LiveChat Service B.V. schadevergoeding te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan LiveChat Service B.V. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan welk dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is LiveChat Service B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de eventuele kosten die hiermee gepaard gaan.

Artikel 12 Garantie en Uitvoering

1.De webapplicatie wordt gegarandeerd tegen programmeerfouten voor de periode zoals overeengekomen. Gedurende deze periode zal herstel kosteloos zijn tenzij de fouten of het niet naar behoren functioneren van de webapplicatie geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken (zoals: storing van de server, internetstoring en/of aanpassingen aan de digitale middelen van opdrachtgever waar LiveChat Service B.V. op draait). 2. LiveChat Service verzorgt ten behoeven van opdrachtgever ‘online dialogen’ ofwel chats door de inzet van LiveChat Operators. 3. Op Nationale Feestdagen worden, mits anders overeengekomen geen diensten verzorgt.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. LiveChat Service B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever en/of derden geleden schade dat het gevolg is van buiten de garantie geldende voorwaarden.
2. LiveChat Service B.V. is niet aansprakelijk voor het door de opdrachtgever onrechtmatig en onverantwoord handelen met de persoonsgegevens van de klantdata die zij verzamelt met de software van LiveChat Service B.V..

Artikel 14 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het rekeningnummer vermeld op de factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Klanten die een jaar vooruit betalen krijgen een korting van 5% op het totaalbedrag exclusief BTW. De klant dient aan te geven dat hij gebruik wenst te maken van deze betalingskorting.
2. Opdrachtgever sluit gedurende een bepaalde periode een abonnement voor de software van LiveChat Service B.V. af en betaalt in één keer het bedrag voor de geleverde diensten.
3. Na het verstrijken van de in sub 1 genoemde termijn is de opdrachtgever in verzuim: de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden een rente verschuldigd van één procent (1%) per maand of een gedeelte van een maand, dan wel de wettelijke rente indien deze hoger.
4. Alle bedragen in de offerte, genoemd op de website en op de factuur zijn exclusief BTW.
5. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim  met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan gelden alle buitengerechtelijke incasso kosten voor de opdrachtgever. De opdrachtgever is verschuldigd:
– 15% over de eerste € 2000 met een minimum van € 200,
– 10% over het meerdere tot € 6000,
– 8% over het meerdere tot € 15.000,
– 5% over het meerdere tot € 60.000,
– 3% over het meerdere,
Indien LiveChat Service B.V. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Daarnaast heeft LiveChat Service B.V. het recht om de software op de website van opdrachtgever te deactiveren.

Artikel 15 Privacy

1. LiveChat Service B.V. doet er alles aan om de persoonsgegevens van zijn opdrachtgevers optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot de gegevens. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het Internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.
2. LiveChat Service B.V. stelt de gegevens van zijn opdrachtgevers geen enkele manier beschikbaar aan derden. U heeft als opdrachtgever  het recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens indien gewenst.

Artikel 16 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen LiveChat Service B.V. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte